Đầu cabin xe đầu kéo C&C U340 máy 340Ps 2 cầu chính hãng

Đầu cabin xe đầu kéo C&C U340 máy 340Ps 2 cầu chính hãng

Đầu cabin xe đầu kéo C&C U340 máy 340Ps 2 cầu chính hãng